Thắc mắc: Nghỉ ốm trên 14 ngày có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Trường hợp người lao động nghỉ chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên mà các ngày nghỉ ở các tháng khác nhau thì tháng nào mà người lao động nghỉ từ 14 ngày làm việc trở lên thì người

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP: “Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng ..”
baohiem Thắc mắc: Nghỉ ốm trên 14 ngày có phải đóng bảo hiểm xã hội?
Theo quy định tại điểm 1.7 Khoản 1 Điều 38 Quyết định 959/QĐ-BHXH có quy định: “Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT”.
Như vậy, theo quy định pháp luật, trong trường hợp người lao lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau, việc thực hiện chế độ đóng bảo hiểm sẽ được thực hiện như sau:
– Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.
– Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ đau ốm dưới 14 ngày làm việc trong một tháng thì vẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp người lao động nghỉ chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên mà các ngày nghỉ ở các tháng khác nhau thì tháng nào mà người lao động nghỉ từ 14 ngày làm việc trở lên thì người lao động và doanh nghiệp không phải thữ hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tháng nào mà số ngày nghỉ không lương dưới 14 ngày làm việc thì tháng đó vẫn tính là tháng đóng bảo hiểm và vẫn trích từ tiền lương của tháng đó để đóng cho cơ quan bảo hiểm.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *