tiêu chí đánh giá doanh nghiệp

Tiêu chí để xác định doanh nghiệp công nghệ cao hiện nay

dn-cong-nghe-cao1

Sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; Tiêu chí để xác định doanh nghiệp công nghệ cao.