quyền thân nhân 2015

Tìm hiểu bộ luật dân sự năm 2015 về quyền thay đổi họ tên

k0fimtfk

Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ”. Quyền thay đổi họ