luật cầm cố tài sản

Tìm hiểu quy định về cầm cố tài sản trong Bộ luật Dân sự 2015

trach-nhiem-dan-su

Bên cầm cố có các quyền sau đây: Yêu cầu bên nhận cầm cố chấm dứt việc sử dụng tài sản cầm cố nếu do sử dụng mà tài sản