cách thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty bất động sản với các điều kiện tổ chức

21

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định