Điều kiện thành lập công ty nghề chuyển phát thế nào?

Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;

Điều kiện thành lập công ty có ngành nghề chuyển phát. Quy định về việc thành lập doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chuyển phát.
Để thành lập được Công ty có ngành nghề chuyển phát thì phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật quy định. Bởi, đây là một ngành, nghề có điều kiện.
cpn trong ngay 1154941 Điều kiện thành lập công ty nghề chuyển phát thế nào?
Trước đây ngành, nghề chuyển phát được quy định tại Nghị định 128/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2007 về dịch vụ chuyển phát. Hiện nay thì đã được thay thế bằng Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật bưu chính.
– Tại Điều 21 Luật bưu chính năm 2010 có quy định về điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính như sau:
“Điều 21. Điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính
1. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp.
2. Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
b) Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;
c) Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
d) Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính”.
– Và tại Điều 5 Nghị định 47/2011/NĐ-CP về hướng dẫn Luật bưu chính có quy định về vốn pháp định để tiến hành đăng ký kinh doanh như sau:
“Điều 5. Điều kiện về tài chính
1. Điều kiện về khả năng tài chính nêu tại điểm b khoản 2 Điều 21 Luật bưu chính được quy định như sau:
a) Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;
b) Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.
2. Mức vốn tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này phải được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam của doanh nghiệp”.
Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật. Để có thể thành lập công ty có ngành nghề là “chuyển phát – mã ngành: 5320” thì phải đáp ứng các điều kiện như sau:
– Về vốn pháp định để được cấp Giấy phép kinh doanh:
+ Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;
+ Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

– Về điều kiện để được cấp Giấy phép bưu chính:
+ Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
+ Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;
+ Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
+ Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *